271 fotografies publicades

– 112 testimonis enregistrats en vídeo

A partir de les vostres vivències, hem creat l’Arxiu Visual del Born (AVB), un projecte de construcció col·laborativa de la memòria històrica del mercat i del barri que, de bracet amb antics treballadors i clients, veïns i entitats diverses, configura aquest arxiu audiovisual viu, consultable a Internet.

Crèdits

El Born col·lectivitzat durant la guerra civil