• 68s

Congrés internacional 68s

Aquest congrés pretén reflexionar i examinar els elements que permeten traçar tant vinculacions com disparitats entre els esdeveniments que al llarg del 1968 van commoure societats molt diverses de la geografia mundial. Es tractaria, en aquest sentit, d’aprofundir en el coneixement d’aquells processos, tot aportant i compartint mirades que, per bé que sense pretensió d’exhaustivitat, sí que posin de relleu tant els trets comuns dels fenòmens estudiats com la seva àmplia diversitat geogràfica i social.

Igualment, convindrà prendre en consideració els múltiples vessants des dels quals es pot abordar l’estudi: perspectives socials, polítiques i culturals, tots ells susceptibles d’articular-se per oferir una comprensió més integral de l’objecte de recerca.

Finalment, però no en ordre d’importància, caldrà inscriure la data de 1968 en una temporalitat molt més extensa —els anys seixanta i fins a mitjan setanta— durant la qual es van desenvolupar processos d’índole molt diversa que resulten ineludibles per explicar el que es va esdevenir aquell any i que constitueixen, en el seu conjunt, l’objecte més ampli al millor coneixement del qual s’aspira a contribuir amb la present proposta. Precisament el títol que l’encapçala, 68s, pretén reflectir tota la pluralitat temàtica i tota l’amplitud cronològica del fenomen estudiat.

Inscripcions obertes fins al 22 de novembre.

Més informació

Descarrega el programa Descarga el programa Download the programme Télécharger le programme

  • Del 29 de novembre de 2018 al 30 de novembre de 2018

El Born CCM. Mercat del Born, Plaça Comercial, 12, 08003 Barcelona, Spain

Activitat en català.

Reserva prèvia

Cal fer una reserva prèvia trucant al 93 256 68 50 o per correu a reserveselbornccm@eicub.net

35,00 € Investigadors/es que presenten comunicació (els textos seran recollits en una publicació amb ISBN)

15,00 € Resta de participants