El jaciment del Born

Explora

El conjunt arqueològic

UN JACIMENT ÚNIC

El jaciment del Born

Contemplar el jaciment de l’Antic Mercat del Born és fer una aproximació a la vida quotidiana de la Barcelona de finals del segle XVII i principis del XVIII, i és trepitjar els carrers de la ciutat que va resistir el setge de les tropes de Felip V fins la capitulació de l’11 de setembre de 1714.
Aquest és un espai arqueològic únic i excepcional: per dimensions, per l’estat de conservació, per la seqüència històrica que presenta i perquè la documentació històrica ha permès posar nom a les famílies que hi vivien.

CONTEXT HISTÒRIC

El jaciment del Born

A partir de les restes arqueològiques excavades al voltant i a l’interior de l’antic mercat del Born es pot recórrer la història de Barcelona des d’època romana fins a inicis del segle XVIII, quan la vida en aquesta part de la ciutat va quedar interrompuda de forma sobtada pel desenllaç de la Guerra de Successió.

Descobreix les èpoques que amaga el jaciment

 

  • Els carrers
  • Les cases i tallers
  • Els sectors del jaciment
  • El Rec Comtal

Els carrers

A l’interior del jaciment del Born tenim una part dels 42 carrers destruïts per la construcció de la Ciutadella i la seva esplanada de seguretat, concretament es documenten trams de fins a nou vials diferents.

Les cases i tallers

Al jaciment del Born es poden observar les restes de 60 cases distribuïdes en 11 illes diferents. Algunes d’aquestes illes només es troben de forma parcial, ja que s’estenien fora dels límits de l’antic mercat.

Els sectors del jaciment

En el jaciment existeixen tres parts molt diferenciades que representen perfectament la complexitat de la trama urbana i social del barri de la Ribera des del segle XIII al segle XVIII.

El Rec Comtal

El Rec Comtal és una de les peces claus del jaciment,  ja que marca l’urbanisme de la meitat oest i és vital per al desenvolupament de les activitats artesanals documentades en aquest punt del barri de la Ribera.

INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES

El jaciment del Born

Quan parlem del jaciment del Born, sovint pensem en els 8.000 m2 de trama urbana aturada en el temps que es localitza en el subsòl de l’antic mercat, però des d’un punt de vista arqueològic, el jaciment englobaria tota l’àrea enderrocada per la construcció de la Ciutadella i de l’esplanada, en total més de 295.705 m2.

Malgrat l’extensió i espectacularitat del que avui es pot veure, el jaciment del Born és un jaciment que no s’ha esgotat ni en superfície ni en fondària ni en investigació. El programa ArqueoBorn planteja diverses branques de recerca en aquest sentit.

Un jaciment no esgotat

 

Procés d’intervenció, consolidació i neteja del jaciment


ELS MATERIALS ARQUEOLÒGICS

Materials del Jaciment

Els materials arqueològics recuperats tenen un ampli ventall cronològic, des d’època romana fins al moment de destrucció del barri de la Ribera a començaments del segle XVIII.

La major part dels materials són ceràmics, però també es documenten vidres, objectes de ferro, bronze, coure, plom, ossos, elements de pedra, algunes restes de fustes i, de forma testimonial, roba i cuir. La informació que ens aporta la ceràmica és molt important ja que ens permet datar les diferents fases històriques i transformacions internes de les cases. Cal destacar la gran quantitat de fragments recuperats en el Rec Comtal, fosses sèptiques, clavegueres i pous. El material ceràmic més antic associat a estructures del jaciment és el conjunt de ceràmica decorada en verd i manganès, que correspon principalment a plats talladors, servidors i escudelles.

Coincidint amb els primeres reformes de la segona meitat del segle XIV i començaments del segle XV, trobem l’aparició de material de procedència valenciana, caracteritzat per estar decorat en blau de cobalt, bàsicament amb escudelles amb motius geomètrics de tipus radial amb palmetes i de sanefes complexes. En ple segle XV, el material més abundant és el valencià decorat en blau de cobalt i en reflexes metàl·lics. La ceràmica blava anomenada de Barcelona apareix en nivells de mitjan segle XV i es desenvolupa al llarg del segle XVI, majoritàriament en plats i escudelles decorats en blau de cobalt amb motius vegetals simplificats, estrelles, radis centrals, i alàfies. També en el segle XVI es desenvolupen les escudelles i plats decorats amb reflexes metàl·lics de producció catalana amb motius de fulles pintades, retícules i ja a partir de mitjans del segle XVI escudelles i plats decorats amb el motiu de pinzell-pinta.

Cap a finals del segle XVI i començament del segle XVII, apareixen plats i escudelles anomenades d’influència renaixentista, on el blau de cobalt es combina amb el color groc. Al llarg de la primera meitat del segle XVII es troben molts plats decorats amb orles anomenades diverses, documentant-se un bon conjunt policromat.

Els motius central són diversos com cases, dones, motius vegetals, etc…

Tots aquests conjunts descrits ja des del segle XIV apareixen acompanyats d’una gran quantitat de material comú, que en bona part dels casos porta vernís, de colors verds a marrons. Gairebé tot el conjunt, respon a vaixella de cuina i de magatzem, plats, platets, cassoles, gibrells, tapadores, poals, gerres, greixoneres, greixeres, olles, olletes, setrills, pots, morters, llànties i gots.

La gran majoria de material recuperat en la intervenció arqueològica es situa entre la segona meitat del segle XVII i 1717, i correspon a ceràmica catalana decorada en blau, la pràctica totalitat plats d’ala i escudelles decorades en blau de cobalt amb coberta de blanc estannífer.

Entre els motius més comuns tenim el de la ditada, la botifarra, doble arc, roda de carro, etc., amb motius centrals variats: vaixells, figures humanes, cases, motius florals, ocells etc…

Els darrers materials responen al darrer moment de vida en el barri. Conjuntament amb les peces abans descrites apareixen les sèries de Poblet, la producció de les quals s’inicia al darrer terç del segle XVII finalitzant a inicis del segle XVIII.

D’aquestes sèries hi ha nombrosos plats, escudelles, porta espelmes, gerres, amb una diversitat de sanefes i motius decoratius semblants als descrits en el paràgraf anterior.

Cal destacar la gran quantitat de material d’importació, principalment italià i de la regió de la Ligúria en particular, aparegut a l’excavació. Altres àrees documentades són: Montelupo, Albisola, Faenza, Savona i Pisa.

Entre el material de vidre recuperat cal destacar els peus de copes, ungüentaris, setrills, gerres i fragments d’ampolles amb vores diverses.

El color del vidres varia del transparent blanc fins diferents tonalitats de verd i blau. S’ha pogut documentar la procedència d’algunes de les peces de vidre del jaciment, com ara vidre de Murano.

Altres materials recuperats són eines de ferro, utillatge agrícola, ramader, personal (com ara tisores, didals, arracades, anells, etc.) artesanal (compassos) i bèl·lics (bales de canó, fusells, espasses, etc..).

Detall de dues ceràmiques de procedència valenciana decorades en blau. Detall de dues ceràmiques de procedència valenciana decorades en blau.Detall d'un fragment decorat en verd i manganès. Detall d’un fragment decorat en verd i manganès.Detall d'un plat de ceràmica blava catalana decorada amb el motiu de la ditada. Detall d’un plat de ceràmica blava catalana decorada amb el motiu de la ditada.Detall d'un plat de ceràmica blava catalana decorada amb el motiu de la botifarra Detall d’un plat de ceràmica blava catalana decorada amb el motiu de la botifarra

Autor de les fotografies: Toni Fernández.