Normativa - El Born CCM

Visita

Normativa

DRET D'ADMISSIÓ

Durant la visita a El Born Centre de Cultura i Memòria és obligatori respectar les normes establertes en aquest document, aprovat pel Consell d’Administració de l’Institut de Cultura de Barcelona, en data 22 de setembre de 2020.

Accedir a les instal·lacions d’El Born Centre de Cultura i Memòria implica l’acceptació d’aquestes normes.

Les persones tenen dret a ésser admeses en els establiments oberts al públic en les mateixes condicions objectives per a totes les persones, sempre que la capacitat d’aforament ho permeti i que no es doni cap de les limitacions generals d’accés, com ara per raons de seguretat, o per evitar l’alteració de l’ordre públic.
[veure limitacions generals d’accés]

 • Àmbit d’aplicació

  Aquesta normativa serà d’aplicació per a totes les persones que accedeixin a El Born Centre de Cultura i Memòria:

  1. Les persones visitants del Centre.
  2. Tota persona o grup autoritzat a utilitzar certs espais del Centre per a reunions, recepcions, conferències, concerts, espectacles o activitats diverses.
  3. Tota persona aliena al Centre, present a l’establiment, encara que sigui per raons professionals.

  Per vetllar pel bon funcionament d’El Born Centre de Cultura i Memòria, la convivència, el respecte i el civisme, i per protegir el valor patrimonial conservat a l’interior del recinte, el Consell d’Administració de l’Institut de Cultura de Barcelona, d’acord amb la legislació general vigent i amb les normatives municipals de l’Ajuntament de Barcelona, ha establert un seguit de normes bàsiques que s’han de tenir en compte durant la visita.

  Condicions de la visita

  • L’accés al Centre comporta l’acceptació íntegra de la normativa de l’equipament.
  • L’accés al Centre és lliure, però l’accés a les sales d’exposicions del Centre requereix disposar d’una entrada, que haurà de ser mostrada al personal de control d’accés.
  • L’entrada és intransferible.
  • El tancament ocasional d’alguna sala o part del Centre per raons de manteniment o necessitat de servei, serà degudament informat als visitants i no suposarà descomptes ni reembossament de l’import de l’entrada.
  • Els preus d’entrada, així com les condicions d’exempcions o bonificacions, són els establerts per l’Institut de Cultura i l’Ajuntament de Barcelona, i consten en un lloc visible de l’espai d’acollida de públic i a la pàgina web del Centre.
  • Les persones beneficiàries de bonificacions o exempcions en el preu de l’entrada hauran de presentar a la taquilla la corresponent acreditació oficial vàlida i autoritzada. En cas contrari s’abonarà la tarifa sencera.
  • El Centre dóna entrada preferent a les persones amb mobilitat reduïda i als seus acompanyants, en les cues d’accés a l’equipament.
  • L’entrada a les sales d’exposicions del Centre és vàlida per tot el dia de la seva adquisició i, si s’escau, altres dies que el Centre determini.
  • No es permetrà l’accés als menors d’11 anys sense l’acompanyament d’una persona adulta. Els infants d’11 a 14 anys podran accedir amb una autorització del pare/mare o tutor/a legal acompanyada d’una fotocòpia del DNI.
  • Les entrades es poden comprar fins a 30 minuts abans del tancament del Centre.
  • Les persones visitants hauran de comportar-se de manera correcta durant la visita, evitant destorbar la resta de visitants, i hauran d’atendre en tot moment les instruccions del personal del Centre.
  • A les sales no es pot córrer ni cridar, per evitar accidents i per no molestar la resta de visitants.
  • Amb la finalitat de protegir i conservar el patrimoni, no està permès tocar els objectes en exhibició, excepte aquells objectes exposats per aquest ús, i es mantindrà la distància de seguretat indicada.
  • No es pot accedir al Centre amb cap sistema de mobilitat rodada, com ara bicicletes, monopatins, patins o qualsevol altre enginy de transport elèctric (que s’han de deixar dins els armariets), excepte els que siguin necessaris per a les persones amb mobilitat reduïda.
  • En cas d’evacuació, cal seguir les instruccions del personal del Centre.
  • L’edifici disposa d’un aparell desfibril·lador. En cas de necessitat, cal dirigir-se al personal d’informació.
  • Els telèfons mòbils, i qualsevol altre dispositiu que emeti so, han d’estar en silenci, i cal mantenir un to de veu moderat.
  • No es pot accedir al Centre despullat/despullada o parcialment despullat/despullada. En cas de dubte, es tindrà en consideració l’article 74 bis de l’Ordenança municipal de la Convivència.
   [veure article]

  • El Centre és un espai videovigilat, i per aquest motiu la persona visitant haurà de ser identificable en tot moment.
  • No es pot circular pel Centre sense calçat.
  • No es pot entrar al Centre amb animals, llevat dels gossos pigall i gossos d’assistència.
  • No està permès fumar en cap espai del Centre (tabac o altres sistemes electrònics).
  • No està permès asseure’s al terra, obstaculitzant el pas, tret de dinàmiques específiques conduïdes per personal del Centre.
  • A les àrees d’exposició només es poden realitzar fotografies sense flash. L’ús de trípodes o equips professionals s’haurà d’autoritzar expressament.
  • No és permesa l’activitat publicitària, promocional o comercial no autoritzada pel Centre.
  • No està permesa qualsevol tipus de manifestació política o religiosa.

  Materials i productes no autoritzats:

  • Armes de qualsevol tipus, incloses les de defensa personal.
  • Accessoris per a filmar o fer fotografies, tipus “pal selfie”, estabilitzadors de càmeres fotogràfiques, trípodes, o qualsevol tipus d’equip professional.
  • Paraigües, excepte aquells que siguin plegables i es puguin guardar a la bossa de mà, pilotes i llanternes.
  • Envasos de vidre.
  • Projectors de raig làser.
  • Qualsevol objecte o material que pugui generar alarma i/o que el personal de seguretat consideri que pot ser un risc per a les obres o les persones.
  • Motxilles, maletes, bosses i paquets de dimensions superiors a 40×40 cm.
  • Motxilles porta nadons portades a l’esquena.
  • Cadires plegables o bastons cadira, tret de les utilitzades per persones grans o amb mobilitat reduïda.
  • No es permetrà la introducció al Centre de menjars i begudes de qualsevol tipus, tret d’aigua pel consum personal fora de les àrees d’exposició.

  El personal d’atenció al públic disposa d’informació sobre els serveis i espais del Centre,  per la qual cosa es recomana dirigir-se a aquest personal per fer qualsevol consulta, així com qualsevol suggeriment que es cregui oportú.

  Es recomana consultar el lloc web del Centre (www.elbornculturaimemoria.barcelona.cat) abans de realitzar la visita per confirmar els horaris de funcionament, exposicions, horaris de vacances, programació especial, etc.

  • L’accés a les sales d’exposicions requereix disposar d’una entrada, que s’ha de mostrar al personal de control d’accés.
  • L’entrada a les sales d’exposicions del Centre és vàlida per tot el dia de la seva adquisició i, si s’escau, altres dies que el Centre determini.
  • A les sales no es pot córrer ni cridar, per evitar accidents i per no molestar la resta de visitants.
  • A les àrees d’exposició només es poden realitzar fotografies sense flash. L’ús de trípodes o equips professionals s’haurà d’autoritzar expressament.
  • Amb la finalitat de protegir i conservar el patrimoni, no està permès tocar els objectes en exhibició, excepte aquells objectes exposats per aquest ús, i cal mantenir la distància de seguretat indicada.
  • No es pot accedir a les sales d’exposicions amb paraigües, motxilles, maletes, bosses ni paquets de dimensions superiors a 40 x 40 cm.
  • Els infants de menys d’onze anys han d’estar acompanyats per una persona adulta durant la visita. Els infants d’11 a 14 anys podran accedir amb una autorització del pare/mare o tutor/a legal acompanyada d’una fotocòpia del DNI.
  • No és permès de recollir ni manipular materials arqueològics presents en murs, paviments i estructures.
  • Ateses les característiques físiques de l’espai, l’accés a les persones amb mobilitat reduïda, usuàries de cadira de rodes i altres ajuts tècnics queda limitat als espais habilitats amb aquest fi.
  • No es permet l’accés amb cotxets portabebès.
  • Per seguretat personal, s’aconsella visitar el jaciment amb calçat pla i tancat, i es desaconsella fer-ho amb sabata de taló o sabata oberta.
  • Els infants de menys d’onze anys han d’estar acompanyats per una persona adulta durant la visita. Els infants d’11 a 14 anys podran accedir amb una autorització del pare/mare o tutor/a legal acompanyada d’una fotocòpia del DNI.
  • No és permès de sortir del recorregut marcat ni de manipular les perpalines que indiquen l’àrea de circulació.
  • No és permès de seure, trepitjar o recolzar-se als murs.
  • No és permès de moure o manipular els dispositius museogràfics: pantalles, trípodes, lluminàries, vitrines, plafons, etc.
  • El Centre disposa d’armariets d’ús gratuït per poder guardar-hi els objectes personals, com ara roba d’abric, bosses i aquells objectes que, per la seva mida o per motius de seguretat, no es poden introduir a les sales.
  • Tots els objectes dipositats als armariets han de ser retirats abans del tancament del Centre.
  • El Centre no es fa responsable dels objectes dipositats als armariets.
  • Els objectes que no s’hagin retirat dels armariets al tancament del Centre es consideraran objectes perduts.
  • Les persones acompanyants dels grups són responsables de tots els membres del grup.
  • Tots els grups han d’accedir al Centre prèvia reserva, que en cas de no haver estat formalitzada amb anterioritat, es farà en el moment de l’arribada al Centre.
  • En cas de fer una visita supeditada a un horari concret, el grup ha de respectar l’horari fixat. El retard de l’arribada del grup pot afectar i modificar el desenvolupament de l’activitat, si el personal encarregat de la gestió de l’activitat ho considera oportú. Igualment el grup haurà d’arribar amb el temps d’antelació suficient per poder fer els tràmits previs a la visita.
  • El nombre de persones integrants per grup serà de com a mínim 10 persones, inclosa la persona acompanyant.