Sessions formatives #ArqueoBorn

Sessions de formació obertes a la ciutadania per aprofundir en aspectes diversos de la recerca arqueològica, dutes a terme per especialistes col·laboradors del projecte ArqueoBorn.

Programa

Dilluns 5 de juliol, de 16:00 a 17:30 h
Dr. Reinald González: “Cases de Barcelona-cases del Born. Història d’una arquitectura original”
+info

Dimarts 6 de juliol, de 16:00 a 17:30 h
Xavier Cazeneuve (barchinona.cat): “Arxius i fonts documentals i la seva utilitat per al coneixement històric de Barcelona”
+info

Dimarts 13 de juliol, de 16:00 a 17:30 h
Agustín Gamarra (Gamarra & Garcia Conservació i Restauració S.L.): “La conservació a l’excavació arqueològica. Materials, objectes i estructures”
+info

Dimarts 20 de juliol, de 16:00 a 17:30 h
Dr. Santiago Riera (Universitat de Barcelona): “L’arqueobiologia, una eina per conèixer el paisatge i l’alimentació del passat”
+info

Dimarts 27 de juliol, de 16:00 a 17:30 h
Núria Miró i Emili Revilla (Museu d’Història de Barcelona – ICUB): “L’objecte arqueològic: de l’excavació a la vitrina”
+info

Les sessions tenen lloc a l’auditori del carrer Comercial, 5.

 

  • Dilluns, 5 de juliol De 16 h a 17:30 h
  • Dimarts, 6 de juliol De 16 h a 17:30 h
  • Dimarts, 13 de juliol De 16 h a 17:30 h
  • Dimarts, 20 de juliol De 16 h a 17:30 h
  • Dimarts, 27 de juliol De 16 h a 17:30 h

Punt de trobada: carrer Comercial, 5, 08003 Barcelona.

Activitat en català.

Entrades

Gratuït

  • discapacitat_fisica

16-17.30h Sessió formativa amb el Dr. Reinald González

“Cases de Barcelona-cases del Born. Història d’una arquitectura original”

Un dels trets més significatius de l'edilícia històrica és que gairebé mai se’ns presenta en el seu projecte original. El pas del temps, però també els canvis d’ús o, senzillament, les reformes constructives han anat transformant i remodelant les edificacions de manera continuada.

Aquestes transformacions no sempre són acumulatives o constants, per bé que poden ser ordenades cronològicament. Així es poden manifestar en forma d’enderrocaments, remuntes o segregacions, així com a través d’elements més senzills com finestres, portes, escales, cobertes, etc.

Les cases del jaciment arqueològic del Born, no en serien pas una excepció, donat que es tracta d’establiments residencials, i en algun cas preindustrial, que mostren un notable recorregut cronològic que aniria des de final del segle XIII fins a la seva forçada desaparició entre 1715 i 1718.

Un trajecte històric-constructiu que discorre en paral·lel al que succeeix a la resta de cases i edificacions de la ciutat de Barcelona, tal com veurem a través de l'itinerari urbà que es realitzarà.

16-17.30h Sessió formativa amb Xavier Cazeneuve

“Arxius i fonts documentals i la seva utilitat per al coneixement històric de Barcelona”

Aquesta sessió formativa té per objecte demostrar i posar el valor el tractament i ús de la documentació històrica procedent d’arxiu per a obtenir dades i informacions útils a la descoberta i recerca arqueològiques.

Partint de la feina que s’està duent a terme en el projecte de localització, buidatge, tractament i anàlisi de la documentació històrica de les estructures físiques del jaciment d’El Born CCM, es procedirà a explicar els plantejaments teòrics que en sostenen la metodologia, a descriure el procés metodològic per ell mateix, a relacionar els objectius a assolir amb el tipus de format de tractament de les dades buidades de la documentació localitzada i a exposar exemples d’informacions, conclusions i vies d’interpretació que el treball resultant i la seva discussió ha proporcionat d’avenç en el projecte.

Igualment, s’exposaran altres exemples de treballs i projectes ja realitzats anteriors per Barchinona.cat en els que el tractament de la informació buidada en documentació històrica d’arxiu ha proporcionat recursos i eines per a la millor comprensió arqueològica en espais de la ciutat de Barcelona.

16-17.30h Sessió formativa amb Agustín Gamarra

"La conservació a l’excavació arqueològica. Materials, objectes i estructures”

En el marc d'una excavació es fan necessàries una sèrie de pràctiques de conservació dels materials i estructures arqueològics per tal de preservar-los in situ, durant l’excavació, i en el temps d’estudi i recerca. Els objectes i estructures soterrats poden patir alteracions en el moment de la seva excavació, per la qual cosa cal planificar prèviament les necessitats que puguin sorgir.

Aquesta planificació ha de partir de la informació respecte de les condicions ambientals de la zona a excavar, del tipus de materials susceptibles de ser trobats segons l'àmbit en què s'excava i, finalment, dels recursos materials i personals que l'abast de la intervenció requereixi.

Una vegada iniciats els treballs arqueològics, cal minimitzar al màxim l’impacte ambiental que pateixen les restes exhumades en ser manipulades i emmagatzemades durant el període d'estudi, així com vetllar per la protecció del jaciment a partir del sistema més adequat segons la seva naturalesa.

16-17.30h Sessió formativa amb el Dr. Santiago Riera

L’arqueobiologia, una eina per conèixer el paisatge i l’alimentació del passat”

L'arqueobiologia és la disciplina que estudia diversos tipus de restes vegetals i animals procedents dels jaciments arqueològics, com poden ser fruits, llavors, fruits, pol·len, espores, carbons, petxines o ossos, entre d'altres.

En aquesta línia, el Servei d'Arqueologia de Barcelona col·labora amb l'equip interdisciplinar que forma part del projecte de recerca Paleobàrcino, el qual, entre el seus objectius, hi ha el d'estudiar els canvis paisatgístics de la plana litoral, en medis rurals, urbans i periurbans i aplicar aquesta informació a la gestió patrimonial i urbana.

En el marc de les intervencions arqueològiques que es duen a terme a la ciutat de Barcelona, s'extreuen mostres de sediments que, en ser passades per un tamís, permeten distingir diferents tipus de restes biòtiques. Depenent de la seva naturalesa, s'emmagatzemen segons diverses tècniques.

16-17.30h Sessió formativa amb Núria Miró i Emili Revilla

“L’objecte arqueològic: de l’excavació a la vitrina”

Els objectes i materials exhumats durant el procés d’una intervenció arqueològica han d’acabar dipositats per llei en un museu registrat de la Generalitat de Catalunya, i en el cas de Barcelona aquest museu és el MUHBA. Aquests materials o bé formaran part del discurs expositiu del museu o bé quedaran custodiats a les seves sales de reserva.

En aquesta formació explicarem totes les passes i procediments que s’han de portar a terme en aquest procés, exemplificant-ho amb el cas de l’Arxiu arqueològic i del Centre de Col·leccions del MUHBA. Dividirem la sessió en dues parts: a la primera, explicarem la gènesi i evolució del Centre, així com els protocols, estàndards i procediments del funcionament actuals; a la segona, ens centrarem en l’explicació dels objectes que sorgeixen en una intervenció arqueològica, exemplificant-los concretament en els materials que s’han exhumat a les excavacions del Born.

La sessió finalitzarà amb una visita comentada a l’exposició permanent d’El Born CCM, en la que es podrà visualitzar de manera més clara, les explicacions que els haurem donat i on podrem debatre amb els alumnes aprofitant la proximitat dels materials.